Standpunten

Standpunten

Kunst en cultuur

Zaltbommel heeft een rijk kunstleven en veel culturele schatten. Het theater is, vooralsnog, behouden. Er is een bloeiend verenigingsleven en de dorpshuizen in de kernen bieden veel activiteiten. Er is een verouderde beleidsnota Kunst en Cultuur, die bovendien voor een flink deel niet is uitgevoerd. Er zijn veel bezuinigingen op dit terrein geweest.

Leefbaarheid en leefomgeving

Wij willen af van het denkbeeld dat meer consumeren de oplossing is voor de huidige maatschappelijke problemen. GroenLinks kiest voor welzijn boven welvaart.

Landschap, natuur en milieu

Onze leefomgeving is iets waar we zuinig op moeten zijn. Niet alleen voor onszelf maar ook voor de generaties die na ons komen. Het past daarom niet in de visie van GroenLinks om in deze leefomgeving, mogelijk economisch rendabele, activiteiten te ontplooien waarvan de effecten op langere termijn onduidelijk zijn. Het behoud en juiste beheer van onze groene Bommelerwaard is belangrijk om alle inwoners een rustpunt te bieden naast het drukke leven dat de 24-uurs economie met zich meebrengt.
De door de mens veroorzaakte ongewenste klimaatsveranderingen dienen zoveel mogelijk te worden beperkt en bestreden. Hiervoor zijn inspanningen nodig die al op lokaal niveau kunnen beginnen.

Werk, zorg en welzijn

Iedereen in de samenleving moet mee kunnen doen. GroenLinks streeft naar een sociale en rechtvaardige samenleving, zonder uitsluiting van welke groep dan ook. GroenLinks vindt het belangrijk dat alle mensen toegang hebben tot sociale en professionele netwerken. Goede zorg moet voor iedereen bereikbaar zijn. De menselijke maat staat voorop. Op dit moment zijn veel mensen de dupe van complexiteit in de zorg. Het wordt hoog tijd dat dit verandert en dat iedereen de steun krijgt die nodig is.