Windenergie

Windmolens: nog steeds geen besluit

In de Zaltbommelse gemeenteraad is nog geen meerderheid voor de komst van drie windmolens langs de A2. Het college onderzoekt nu of er twee windmolens op bedrijventerrein de Wildeman kunnen komen. De besluitvorming duurt al jaren en de tijd voor de duurzaamheidsambitie in 2020 dringt. GroenLinks fractievoorzitter Hellen Sluiter stak tijdens de raadsvergadering gisteren een helder betoog af. Lees hier haar verhaal.

"Hoe we allemaal aan het lijntje worden gehouden.

Of misschien wel: hoe we allemaal voor de gek gehouden werden.

 

 

Allemaal:

 • omwonenden, die bang zijn voor overlast of die zich onvoldoende gecompenseerd achten en die de onzekerheid meer dan beu zijn.
 • Windvereniging Bommelerwaard, die al vele jaren, keer op keer, op verzoek van de gemeente investeringen doet en onderzoeken uitvoert en steeds opnieuw durft het college en een aantal coalitiepartijen geen knoop door te hakken. 
 • inwoners, die ervan uit zijn gegaan dat Zaltbommel flinke stappen zou zetten naar duurzame energie. Die graag windenergie afnemen. Die gaan voor een niet verder opwarmen van de aarde.

Waren wij niet een groene gemeente?

De grote stappen tot 1 januari 2016

 • 2010. De gemeente geeft opdracht voor haalbaarheidsstudie windenergie. Gebied langs de A2 werd meest kansrijk geacht.
 • 2012. Gemeenteraad stelt structuurvisie vast, met zoekzone windenergie. Gemeenteraad neemt advies van het college over voor Projectplan Windturbines.
 • 2013. Haalbaarheidsonderzoek met positief resultaat. Provincie komt in beeld; resultaat Windvisie Gelderland in 2014. Zaltbommel hierin opgenomen.
 • 2014 en 2015. Pas op de plaats. Nieuwe coalitie (overigens zelfde coalitie als 2010-2014) wil tot 1 januari 2016 eerst andere mogelijkheden onderzoeken om doelstelling te halen: 16% duurzame energie in 2020 en zo spoedig mogelijk een klimaatneutrale gemeente.

Maar dan, 2016, wat een gedraai door het college.

In 2015 was natuurlijk al duidelijk dat de duurzaamheidsdoelstellingen niet gehaald zouden worden. Er ligt dan al vanaf 14 november 2014 bij het college een principeverzoek voor planologische medewerking. Pas op 15 december 2015 heeft het college besloten tot een raadsvoorstel (inzet van alle beschikbare middelen) en dit te sturen naar de raad. Op 4 februari 2016 worden in de carrouselvergadering de stukken besproken. Op 1 maart 2016 staat het college nog achter de adviesnota die de raad ontvangt, met het voorstel windturbines in te zetten, die, eindelijk, op 17 maart 2016 wordt goedgekeurd.

Saillant is dat in deze Nota Duurzaamheid, waar we dus mee ingestemd hebben, de 3 windturbines opgenomen zijn. Maar nog saillanter dat de wethouder nadrukkelijk stelt dat als de raad akkoord gaat, een principeverzoek gehonoreerd wordt en dat er een onderzoek komt naar de haalbaarheid.  Als je als raadslid of raadsfractie tegen die windmolens bent, zul je dat nu moeten aangeven, zo stelt hij. Er wordt gevraagd om een duidelijke keuze te maken. En dat bleek voor de fractie die Zaltbommel met Visie wil veranderen een onmogelijke opgave. Alleen de heer Robbemondt van deze partij was duidelijk, toen hij instemde met het amendement van de SGP om windmolens langs de A2 te blokkeren.

Ook frappant.

In het overzicht Ruimtelijke Procedures dat bij de stukken zit, d.d. 1 maart 2016, staat dat, als de gemeente instemt met het raadsbesluit, gestart kan worden met de bestemmingsplanprocedure en dat er milieueffectrapportages moeten worden opgesteld. Duidelijker kan niet. Volgende stap bestemmingsplanprocedure, waarbij gewoon bezwaar en beroep mogelijk is. De enige extra voorwaarde die de gemeenteraad op 17 maart heeft gesteld is om alle inwoners participatie aan te bieden. Daarna was blijkbaar alom verwarring, of wellicht onenigheid. We moeten namelijk eindeloos wachten op de volgende stap, bijna een jaar. En in die tussentijd zijn de afspraken veranderd.

Op 28 juni 2016 ontvangen we een uitgebreide informatienota met allerlei bijlages over het principeverzoek. Daarin staat dat de raad meer informatie wenst over de haalbaarheid voordat ingestemd kan worden met de planologische procedure. Niet waar. Enige eis: participatie mogelijk maken. Wat blijkt?  Het overzicht Ruimtelijke Procedures is ook gewijzigd. Er wordt verwezen naar een raadsbesluit van 17 maart, met onjuiste inhoud en de vervolgstappen zijn eruit gehaald.

Wie zijn hiervoor verantwoordelijk? Kwam dit de tegenstanders binnen college en coalitie beter uit?

Vervolgens is het weer een half jaar stil.

Achter de schermen vinden allerlei besprekingen plaats.

 • het college wil in augustus een geactualiseerd verzoek van de Vereniging Windpark.
 • op 20 september wordt dit besproken in het college. Het advies van de wethouder om de gemeenteraad om instemming te verzoeken wordt niet opgevolgd.
 • op 27 september staat het weer op de agenda van het college. Weer wordt het aangehouden. Ditmaal omdat het college vindt dat het participatiemodel niet toereikend is.
 • de vereniging heeft inmiddels, op verzoek van de gemeente, de haalbaarheid in beeld gebracht en onderzoeken uitgevoerd.
 • en dan nu, zeven jaar later, 26 januari 2017 eindelijk een compleet voorstel.

Het college heeft alles wat het wenste gekregen, een duidelijk beeld over wat wel en niet mogelijk is.

Waarom geeft u dan niet de raad het advies om in te stemmen?

De anti-climax vond plaats tijdens de carrouselbehandeling op 12 januari jongstleden. Een hele avond hebben we gesproken over de 3 windmolens. De ZVV, nota bene de grootste coalitiepartij, heeft de hele avond niets gezegd. Op de mededeling na, dat het ZVV tegen het plan is en dat ze tijdens de raadsvergadering met betere plannen komen.

Waarom dan niet, ZVV, op 17 maart tegengestemd? Hetzij door mee te gaan met het amendement van de SGP, hetzij door tegen de duurzaamheidsnota te stemmen? Dan was het voor iedereen duidelijk geweest.

Waarom zo lang de boel ophouden, eisen dat er onderzoeken komen? Wat heeft dat voor zin gehad, als u toch tegenstemt, ondanks de gunstige resultaten van die onderzoeken? Neemt niet weg dat als er innovatieve plannen gesmeed kunnen om de uitputting van de aarde tegen te gaan, GroenLinks dat graag steunt. We moeten af van de fossiele brandstoffen en alles wat daar extra aan bijdraagt is natuurlijk meegenomen. Dus kom maar op met die plannen.

Hebben wij dan geen oog voor de bezwaren van de direct omwonenden?

Natuurlijk wel. Ik heb het al eerder gezegd. Dan bedoel ik de mensen die mogelijk echt hinder kunnen ondervinden. En niet al die mensen die verder weg wonen en die elkaar bang maken met hele en halve onwaarheden. Met name geluidhinder kan ´s nachts, in een stille omgeving, een probleem zijn. Maar gelukkig zijn er vele types molens. Mijn oproep is dan ook om met maatwerk te komen en de juiste molen op de juiste plek te zetten, zodat de mensen in de omgeving van de molens met plezier kunnen blijven wonen."