Visie op de duurzamheidsnota, raadsvergadering 17 maart 2016

Duurzaamheidsnota, raadsvergadering 17 maart 2016 

Een blamage, wat zou het een blamage zijn, als we nu onze duurzaamheidsambities opzij zouden zetten, als we nu zouden stoppen met onze inspanningen om onze eigen klimaatdoelen te halen, om te komen tot een energieneutrale gemeente.
Wij kunnen niet alleen met de mond belijden maar zullen ook tot actie moeten overgaan. Niet ja zeggen en nee doen. En daar moeten we iets voor over hebben. Ook Zaltbommel heeft de verantwoordelijkheid bij te dragen aan de oplossing voor het klimaatprobleem.
En, ik herhaal het nog maar een keer, 16% groene energie is nog altijd 84% vervuilende energie.

Maar gelukkig, tijdens de carrousel over dit onderwerp, gaven de raadsleden aan verder te willen. Voor een aantal fracties had het zelfs een hamerstuk mogen zijn. Dat is ook wel logisch. Er wordt niets anders gevraagd dan te beamen dat we verder kunnen gaan op de ingeslagen weg.
Logisch ook als je kijkt naar alle stappen en stapjes die al gezet zijn en beloftes die we hebben gedaan. 

Het staat al in de nota, maar ik herhaal ze hier graag:

- Vastlegging in het bestuursakkoord van onze 2020-afspraak van minimaal 16% lokaal, duurzaam opgewekte energie.
- Het programma Natuur, Landschap en Milieu, door de jaren heen.
- Begin 2012 instemming met de uitvoering van het Projectplan Windturbines.
- De Gelderse windvisie.
- De locatiekeuze voor windenergie aan de A2 in de structuurvisie Buitengebied.
- Ondertekening van de Parijsverklaring.

Dit alles is niet vrijblijvend.
Dat vraagt soms offers. Aan bijna alle maatregelen kleven nadelen. Als het makkelijk was geweest dan hadden we al lang de solarparken, windmolens en geothermische installaties.

We zullen mee moeten gaan met onze tijd, mee moeten bewegen met de maatschappij. Vonden we 10 jaar geleden, wat zeg ik, 5 jaar geleden windmolens nog en masse lelijk, nu zijn we eraan gewend geraakt, zien we de voordelen, maken we graag gebruik van de wind die in ons land steeds steviger is gaan waaien. We zullen aan meer dingen moeten wennen. Solarparken, rijen molentjes op bedrijfspanden, zonnecelbomen enz.

Hebben we dan geen oog voor bezwaren van omwonenden? Zeker wel. We moeten daarom, bij welk instrument dan ook, heel serieus naar de voordelen én de nadelen kijken en een goede afweging maken.

Vele vragen zijn beantwoord naar aanleiding van de carrousel.

Ik heb nog een paar vragen en verzoeken over.
1.Met name bij de uitwerking van het windmolenproject vraag ik met klem aan de Vereniging Windpark, eventueel samen met de gemeente, om de bezwaren onder de loep te nemen, te beoordelen of deze terecht zijn en goed rekening te houden met eventuele hinder. Ongewenst geluid bijvoorbeeld kan zeer storend zijn, dusdanig dat het je woongenot ernstig aantast. De plaatsing van de turbine, gebruikmaken van de nieuwste technieken, de keuze van geluidsarme wieken kunnen ertoe bijdragen dat de hinder tot een minimum beperkt wordt of nihil is.
Hetzelfde geldt voor het andere veel gehoorde bezwaar, de hinder door slagschaduw. Zorg voor een stilstandvoorziening als teveel hinder optreedt.
En hou ook rekening met de bewoners die aan de overzijde van de A2 wonen. Hoe rustiger het beeld, hoe prettiger het uitzicht is; dus liever een paar grote molens dan meerdere kleintjes.

2.Tijdens de carrousel kwamen verschillende suggesties voorbij om nog meer energie te besparen of energie op te wekken.
Mijn vraag aan het college is om deze suggesties mee te nemen voor het vervolg, om die te onderzoeken. Zodra de huidige projecten lopen moet de volgende stap gezet worden, willen we ons afgesproken einddoel bereiken: een energieneutrale gemeente.
U kunt dan ook meteen de ideeën die via de mail zijn binnengekomen meenemen, zoals nog meer windmolens langs de A2, windmolens op de Wildeman, windmolens nabij Poederoijen, warmte uit de Waal.

3.De SGP met name heeft gevraagd of onderzocht kan worden of Munnikenland een geschikte locatie is.
Daar is niet echt een antwoord op gekomen. U haalt de structuurvisie Buitengebied aan als het gaat om plaatsen van molens in of nabij natuurgebieden. Maar is het nu niet wenselijk, of mag het niet, of kan het gewoon niet.

4.Wat voor consequenties heeft het als de raad niet instemt met het raadsvoorstel en de Provincie het project afdwingt. De Provincie wil nu namelijk doorzetten.  En dan denk ik ook aan de financiële consequenties. Profiteert de gemeente daar dan nog steeds van? Wat zijn de nadelen en wat kan het voordeel zijn?

5.Dan komt ik bij de laatste vraag. Tijdens de carrousel had ik die ook al gesteld, maar de beantwoording is nog achterwege gebleven.
Kunt u iets meer vertellen over de mogelijkheden van particulieren om te participeren in deze projecten? Zowel financieel, als investering, als door daadwerkelijk stroom af te nemen? Of wellicht kan ik dat beter als verzoek neerleggen: Zou u, bij de uitvoering van de verschillende projecten, de investering door particulieren mee willen nemen?

Dan heb ik nog een oproep:

Laten we het nog maar eens herhalen. Het grootste effect bereiken we door minder, veel minder, energie te verbruiken. Hier ligt een opgave met name voor de grootverbruikers, maar ook wij, gewone burgers slurpen met ons allen enorme hoeveelheden energie, nog steeds. Blijkbaar zijn wij hardleers. Laten we daar nu eens  hard aan werken.

Wat het raadsbesluit betreft: dit houdt feitelijk in dat we doorgaan op de ingeslagen weg. Daar gaat GroenLinks van harte mee akkoord. Daarmee ook impliciet met een positief antwoord op het verzoek tot planologische medewerking windenergie.

Hellen Sluiter