Schriftelijke vragen n.a.v. de Uitspraak Raad van State inzake Sachem d.d. 1 april 2015

In de pers wordt op 1 en 2 april 2015 melding gedaan van een uitspraak op 1 april van de Raad van State inzake Sachem. Gesuggereerd wordt dat de gemeente de veiligheidsregels heeft opgerekt.

 

Schriftelijke vragen aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Uitspraak Raad van State inzake Sachem d.d. 1 april 2015

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:

- Is de in de pers gestelde conclusie juist dat de gemeente de veiligheidsregels met betrekking tot het Bevi (Besluit externe veiligheid inrichtingen) heeft opgerekt?

- Zo nee, wat is dan wel de conclusie?

- Ontvangt de gemeenteraad op zeer korte termijn een informatienota waarin duidelijk komt te staan wat de uitspraak is van de Raad van State en wat de redenering is die daaraan ten grondslag ligt?

- Aan welke maatregelen wordt gedacht om te voldoen aan alle veiligheidsregels?
 
- Bent u het met GroenLinks eens dat, mede gevoed door deze uitspraak en de nog lopende procedures, de chemische fabriek niet op een goede plaats staat, een plek dicht bij woningen, kantoren en winkels?

 

GroenLinks

Hellen Sluiter